Word form, Paraphrase, Antonym"excursion"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase, Antonym"excursion"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của"excursion" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • outing : a short trip or journey, especially for pleasure.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:      "The family took an outing to the zoo."

III. Word form của"excursion" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • excurse : to go on an excursion.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:       "We excursed to the museum."
  IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Tại sao chọn IELTS TUTOR