Word form, Paraphrase, Antonym"lay"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của lay trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của lay tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Place - IELTS TUTOR xét ví dụ: The teacher placed the book on the desk.
  • Set -IELTS TUTOR xét ví dụ:  The mother set the table for dinner.
  • Deposit - IELTS TUTOR xét ví dụ: The bank deposited the money into my account.
  • Install - IELTS TUTOR xét ví dụ: The plumber installed the new sink.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"modernize"tiếng anh
  • Deploy - IELTS TUTOR xét ví dụ: The military deployed troops to the Middle East.
  • Settle - IELTS TUTOR xét ví dụ: The birds settled down for the night.
  • Lay down - IELTS TUTOR xét ví dụ: The tired child laid down for a nap.
  • Stretch out - IELTS TUTOR xét ví dụ: The cat stretched out on the couch.
  • Reside - IELTS TUTOR xét ví dụ: The family resides in the United States.

  III. Trái nghĩa (Antonyms) của lay tiếng anh

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Take up - IELTS TUTOR xét ví dụ: The student took up the challenge.
  • Remove - IELTS TUTOR xét ví dụ: The teacher removed the book from the desk.
  • Withdraw - IELTS TUTOR xét ví dụ: The bank withdrew the money from my account.
  • Uninstall - IELTS TUTOR xét ví dụ: The plumber uninstalled the old sink.
  • Recall - IELTS TUTOR xét ví dụ: The military recalled the troops from the Middle East.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "recall" tiếng anh
  • Take off - IELTS TUTOR xét ví dụ: The birds took off and flew away.
  • Get up - IELTS TUTOR xét ví dụ: The tired child got up from her nap.
  • Awaken - IELTS TUTOR xét ví dụ: The old man awakened from his nap.
  • Emigrate - IELTS TUTOR xét ví dụ: The family emigrated from the United States.

  IV. Word form của lay tiếng anh

  IELTS TUTOR lưu ý:

   • Layer - IELTS TUTOR xét ví dụ: The cake is made with three layers of cake and frosting.
   • Unlay - IELTS TUTOR xét ví dụ: The carpenter unlaid the floorboards.
   • Overlay - IELTS TUTOR xét ví dụ: The artist overlaid the design on the canvas.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng also tiếng anh
   • Underlay - IELTS TUTOR xét ví dụ: The contractor underlaid the new flooring with plywood.
   • Overlayment - IELTS TUTOR xét ví dụ: The overlayment is the layer of material that is placed over another layer.
   IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Tại sao chọn IELTS TUTOR