Word form, Paraphrase, Antonym"float (verb)"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của float (verb) trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của float (verb) tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Drift - IELTS TUTOR xét ví dụ: The leaves drifted down from the trees.
  • Hover - IELTS TUTOR xét ví dụ: The helicopter hovered over the scene of the accident.
  • Swim - IELTS TUTOR xét ví dụ: The fish swam in the pond.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "swim"
  • Sail - IELTS TUTOR xét ví dụ: The boat sailed across the ocean.
  • Glide - IELTS TUTOR xét ví dụ: The bird glided through the air.
  • Sway - IELTS TUTOR xét ví dụ: The trees swayed in the wind.

  III. Trái nghĩa (Antonyms) của float (verb) tiếng anh

  IELTS TUTOR lưu ý:

  IV. Word form của float (verb) tiếng anh

  IELTS TUTOR lưu ý:

   • Floater - IELTS TUTOR xét ví dụ: The lifeguard was a floater on the beach.
   IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Tại sao chọn IELTS TUTOR