Word form, Paraphrase, Antonym"commitment"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase, Antonym"commitment"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của"commitment" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dedication:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Her dedication to the project ensured its successful completion.
 • Devotion:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The team's devotion to the cause was evident in their tireless efforts.
 • Allegiance:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His unwavering allegiance to the company made him a reliable employee.

III. Antonyms của"commitment" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Indifference (noun):

  • Definition: Lack of interest or concern.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His indifference towards the project was evident in his lack of participation.
 • Neglect (noun):

  • Definition: Failure to care for or pay attention to something.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The neglect of basic responsibilities led to the project's failure.
 • Abandonment (noun):

  • Definition: The act of leaving or deserting something or someone.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The sudden abandonment of the project left the team in disarray.

IV. Word form của"commitment" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Commit (verb):

  • Definition: To pledge or bind oneself to a certain course of action.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I commit to giving my best effort to the project.
 • Commitment (noun):

  • Definition: The state of being dedicated to a cause or activity.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Her commitment to her goals fueled her success.
 • Commitment (adjective):

  • Definition: Describing someone or something that is dedicated and loyal.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The team members demonstrated their commitment to excellence.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR