Word form của "generate"

· Word form

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Cách dùng từ "generate" tiếng anh

I. Cách dùng từ "generate" tiếng anh

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "generate"

II. Word form của generate

1. generation (noun) sự sinh ra, sự phát sinh ra

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Gap generation has been eliminated. (IELTS TUTOR giải thích: Khoảng cách thế hệ đã được xóa bỏ)
  • The cubs represent the third generation of tigers that have been given radio collars for the project. 
  • Generations of fish and other marine life were compromised because of the oil spill.

2. generative (noun) có khả năng sinh ra, sinh ra

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  transformational generative grammarians (IELTS TUTOR giải thích: biến hóa tạo sinh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking