Word form của "fatal"

· Word form

1. non-fatal (adj) không gây chết người

(A non-fatal illness, injury, or accident does not cause death)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The infection is usually non-fatal if the patient gets treatment right away. 
  • a non-fatal shooting/stabbing/heart attack

2. fateful (adj) định mệnh

(having an important and usually negative effect on the future)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We humans are merely the fateful instruments. (IELTS TUTOR giải thích: Những con người chúng ta chỉ đơn thuần là công cụ của số phận)
  • the fateful day of President Kennedy's assassination 
  • He made the fateful decision to send in the troops.

3. fatality (noun) định mệnh, vận mệnh, tai ương

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She began to have a growing sense of fatality. (IELTS TUTOR giải thích: Nguy cơ tử vong của bà ta tăng lên)
  • There are thousands of traffic fatalities (= deaths in traffic accidents) every year. The first fatalities of the war were civilians.

4. fatally (adv) chí tử, một cách chết người

  • many prisoners were fatally tortured in this room (IELTS TUTOR giải thích: nhiều tù nhân từng bị tra tấn đến chết trong căn phòng này)
  • The prosecution case was fatally flawed. (IELTS TUTOR giải thích: Các trường hợp tử vong do tai nạn chết người)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking