Word form của từ "sheer" tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form của từ "sheer" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Word form của ''sheer'' tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Sheerly - (adverb) completely or purely; in a simple and unadulterated way. 
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: The song's success was due to sheerly innovative beats and rhythms.
  • Sheerness - (noun) the state of being very thin or transparent. 
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: The sheerness of the fabric made it perfect for summer clothing.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR