Word form của từ "garner" tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form của từ "garner" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Word form của ''garner'' tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Garnering - (noun) The act of gathering, collecting or accumulating something.

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: The garnering of data is an important step in the research process.

  • Garnerer - (noun) One who gathers or accumulates something.

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: He is a skilled garnerer of data, and his research is highly regarded.

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR