Word form của từ "Concise" tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form của từ "Concise" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Word form của ''Concise'' tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Concise summary
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The executive gave a concise summary of the annual report.
 • Concise writing
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The author's concise writing style made the book easy to read.
 • Concise language
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The professor asked the students to use concise language in their research papers.
 • Concise explanation
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The teacher gave a concise explanation of the difficult concept.
 • Concise statement
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The politician made a concise statement about his stance on the issue.
 • Concise message
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company's concise message about their product was easily understood by the customers.
 • Concise description
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The travel brochure provided a concise description of the tourist attractions.
 • Concise answer
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The quiz required a concise answer to each question.
 • Concise report
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The investigative journalist's concise report exposed the corruption scandal.
 • Concise presentation
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The salesperson's concise presentation convinced the client to purchase the product.

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR