PHRASAL VERB BẮT ĐẦU "DROP" TIẾNG ANH

· Phrasal Verb

Drop behind

Nghĩa 1: Move towards the back, not keep up (thua thiệt trong học tập)

IELTS TUTOR xét ví dụ: I DROPPED BEHIND at school when I fell ill and couldn't study.

Nghĩa 2: To get behind someone or something in motion due to having moved more slowly (không theo kịp vì đi chậm)

IELTS TUTOR xét ví dụ: Hurry up, kids—I don't want anyone DROPPING BEHIND!

Drop by (sometime)

Nghĩa: Pay a brief visit (ghé ngang qua)

IELTS TUTOR xét ví dụ: He DROPPED BY on his way home from work.

Drop in

Nghĩa: Visit without having made arrangements (ghé thăm không hẹn trước)

IELTS TUTOR xét ví dụ: I was in the area so I DROPPED IN at the office to see her.

Drop off

Nghĩa 1: Take something or someone to a place and leave it or them there (đưa ai đó đến một nơi nào đó)

IELTS TUTOR xét ví dụ:I DROPPED the kids OFF at school on my way to work.

Nghĩa 2: Fall asleep (ngủ)

IELTS TUTOR xét ví dụ: I DROPPED OFF during the play and woke up when it ended. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic SLEEP IELTS SPEAKING

Nghĩa 3: Decrease in number or amount (giảm số lượng)

IELTS TUTOR xét ví dụ: Sales have DROPPED OFF in the last few months.

Drop out

Nghĩa 1: Quit a course (bỏ học, bỏ đăng kí)

IELTS TUTOR xét ví dụ: She DROPPED OUT of college and went straight into a good job.

Drop over

Nghĩa: Visit for a short time (ghé thăm trong thời gian ngắn)

IELTS TUTOR xét ví dụ: I'll DROP OVER on my way back.

Hi vọng danh sách Phrasal verb bắt đầu bằng từ DROP ở trên có thể giúp bạn mở mang thêm và tìm được những từ phù hợp với mục đích cuộc hội thoại/ bài viết tiếng anh. Nếu bạn có thắc mắc, đừng ngần ngại để lại bình luận (comment) dưới đây!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE