Paraphrase, Antonyms"uptake"trong tiếng anh

· Antonym

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Paraphrase, Antonyms"uptake"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của"uptake" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Absorption: the process of taking in something, especially a nutrient or gas.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The uptake of oxygen by the lungs is essential for life.
 • Assimilation: the process of incorporating something into something else.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The uptake of new information by the brain is a complex process.
 • Incorporation: the process of adding something to something else.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The company's uptake of new technologies helped it to stay ahead of the competition.

III. Trái nghĩa (Antonyms) của"uptake" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Rejection: the act of refusing to accept something.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company's rejection of the new product proposal was a disappointment.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR