Paraphrase & Antonyms (trái nghĩa) của từ "make a difference" tiếng anh

· Antonym

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Antonyms (trái nghĩa) của từ "make a difference" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase từ "make a difference" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Have an impact: IELTS TUTOR xét ví dụ: Your actions can have an impact on the environment.
 • Create change: IELTS TUTOR xét ví dụ: We need to create change in our society.
 • Make an impression: IELTS TUTOR xét ví dụ: The charity event made an impression on the community.
 • Cause a shift: IELTS TUTOR xét ví dụ: The new policy caused a shift in the company culture.
 • Influence outcomes: IELTS TUTOR xét ví dụ: Our decisions can influence outcomes in the future.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"outcome"tiếng anh 
 • Bring about improvement: IELTS TUTOR xét ví dụ: Our efforts can bring about improvement in the situation.
 • Transform lives: IELTS TUTOR xét ví dụ: The new program aims to transform the lives of the participants.
 • Foster progress: IELTS TUTOR xét ví dụ: Collaboration can foster progress towards a common goal.
 • Enhance the situation: IELTS TUTOR xét ví dụ: Your contribution can enhance the situation for everyone involved.

III. Antonyms (trái nghĩa) của từ "make a difference" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Have no effect: IELTS TUTOR xét ví dụ: Your actions will have no effect on the outcome.
 • Be insignificant: IELTS TUTOR xét ví dụ: The changes made were insignificant and did not improve the situation.
 • Remain unchanged: IELTS TUTOR xét ví dụ: Despite our efforts, the situation remained unchanged.
 • Be futile: IELTS TUTOR xét ví dụ: Our attempts to solve the problem were futile.
 • Be inconsequential: IELTS TUTOR xét ví dụ: The issue was inconsequential and did not warrant attention.
 • Be unimportant: IELTS TUTOR xét ví dụ: The project was unimportant and did not require much effort.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng "relevant / irrelevant" tiếng anh
 • Be irrelevant: IELTS TUTOR xét ví dụ: Your opinion is irrelevant to the matter at hand.
 • Be unsuccessful: IELTS TUTOR xét ví dụ: Our attempts to solve the issue were unsuccessful.
 • Be counterproductive: IELTS TUTOR xét ví dụ: Your actions are counterproductive and are making the situation worse.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR