Paraphrase & Antonyms (trái nghĩa) của từ "High in Fat"

· Antonym

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Paraphrase & Antonyms (trái nghĩa) của từ "High in Fat"

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"disorder" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Fatty - IELTS TUTOR xét ví dụ: The fast food burger was extremely fatty, with excessive grease.
 • Greasy - IELTS TUTOR xét ví dụ: The pizza was dripping with grease, making it incredibly greasy.
 • Oily - IELTS TUTOR xét ví dụ: The fried chicken was cooked in too much oil, making it oily.
 • Saturated - IELTS TUTOR xét ví dụ: The meat was saturated with fat, making it unhealthy.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"quantity"tiếng anh
 • Rich - IELTS TUTOR xét ví dụ: The chocolate cake was extremely rich, with a high fat content.
 • Fattening - IELTS TUTOR xét ví dụ: The potato chips were incredibly fattening, with high levels of fat and calories.
 • High-calorie - IELTS TUTOR xét ví dụ: The ice cream sundae was high in calories, with a lot of fat and sugar.
 • Unhealthy - IELTS TUTOR xét ví dụ: The fast food meal was incredibly unhealthy, with high levels of fat and sodium.
 • Heavy - IELTS TUTOR xét ví dụ: The pasta dish was heavy and greasy, with a high fat content.

III. Antonyms (trái nghĩa)"disorder" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Low-fat - IELTS TUTOR xét ví dụ: The yogurt was low-fat, with only a small amount of fat.
 • Lean - IELTS TUTOR xét ví dụ: The grilled chicken was lean, with minimal fat and calories.
 • Fat-free - IELTS TUTOR xét ví dụ: The salad dressing was fat-free, with no fat content.
 • Light - IELTS TUTOR xét ví dụ: The vegetable soup was light and healthy, with very little fat.
 • Healthy - IELTS TUTOR xét ví dụ: The fruit salad was healthy and nutritious, with very little fat content.
 • Nutritious - IELTS TUTOR xét ví dụ: The grilled fish was nutritious and delicious, with low levels of fat.
 • Wholesome - IELTS TUTOR xét ví dụ: The whole-grain bread was wholesome and healthy, with low levels of fat.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ "wholesome" tiếng anh
 • Balanced - IELTS TUTOR xét ví dụ: The stir-fry dish was well-balanced, with a healthy mix of protein, carbs, and minimal fat.
 • Slimming - IELTS TUTOR xét ví dụ: The smoothie was slimming, with low fat and calorie content, perfect for weight loss.
 • Trim - IELTS TUTOR xét ví dụ: The roasted vegetables were trim and healthy, with minimal fat content.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR