Paraphrase & Antonyms (trái nghĩa) của từ "demanding"

· Antonym

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Paraphrase & Antonyms (trái nghĩa) của từ "demanding"

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"demanding" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Challenging - IELTS TUTOR xét ví dụ: The hike up the mountain was challenging.
 • Difficult - IELTS TUTOR xét ví dụ: Learning a new language can be difficult.
 • Taxing - IELTS TUTOR xét ví dụ: The job was physically and mentally taxing.
 • Arduous - IELTS TUTOR xét ví dụ: The marathon was an arduous race.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng cụm"complex"tiếng anh
 • Strenuous - IELTS TUTOR xét ví dụ: The workout was so strenuous that I had to take a break.
 • Exhausting - IELTS TUTOR xét ví dụ: The all-day meeting was exhausting.
 • Demanding - IELTS TUTOR xét ví dụ: The teacher had high expectations and was very demanding.
 • Rigorous - IELTS TUTOR xét ví dụ: The training program was rigorous and intense.

III. Antonyms (trái nghĩa)"demanding" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Easy - IELTS TUTOR xét ví dụ: The assignment was easy and straightforward.
 • Simple - IELTS TUTOR xét ví dụ: The recipe was simple to follow.
 • Effortless - IELTS TUTOR xét ví dụ: The task required little effort and was done quickly.
 • Undemanding - IELTS TUTOR xét ví dụ: The job was undemanding and left plenty of free time.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "understanding" tiếng anh
 • Basic - IELTS TUTOR xét ví dụ: The course covered only the basic concepts.
 • Unchallenging - IELTS TUTOR xét ví dụ: The puzzle was unchallenging and solved quickly.
 • Leisurely - IELTS TUTOR xét ví dụ: We took a leisurely stroll in the park.
 • Relaxed - IELTS TUTOR xét ví dụ: The atmosphere was relaxed and laid-back.
 • Casual - IELTS TUTOR xét ví dụ: The dress code was casual and informal.
 • Laid-back - IELTS TUTOR xét ví dụ: The boss was laid-back and easy to work with.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR