Idiom với từ "once" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR tổng hợp Idiom với từ "once" tiếng anh

I. Idioms trong IELTS

Idiom (thành ngữ) trong IELTS mà IELTS TUTOR đã tổng hợp

II. Idiom với từ "once" tiếng anh

1. once upon a time:ngày xửa ngày xưa

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • once upon a time there was a beautiful princess ...(IELTS TUTOR giải thích: ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa xinh đẹp...)

2. once more=once again: thêm một lần nữa

3. all at once: thình lình, đột nhiên

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • all at once the door opened (IELTS TUTOR giải thích: thình lình cửa mở)
 • all at once she lost her temper (IELTS TUTOR giải thích: đột nhiên bà ta nổi nóng)

4. at once=ngay lập tức, đồng thời 1 lúc

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • come here at once ! (IELTS TUTOR giải thích: lại đây ngay!)
 • I can't do two things at once (IELTS TUTOR giải thích: tôi không thể làm hai việc cùng một lúc được)
 • this film is at once humorous and moving (IELTS TUTOR giải thích: phim này vừa vui vừa cảm động)

5. (just ) for once=just this once=chỉ một lần này thôi

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • be pleasant to each other - just this once (IELTS TUTOR giải thích: hãy vui vẻ với nhau, ir ra là một lần này)
 • just for once he arrived on time (IELTS TUTOR giải thích: chỉ có lần này nó đến đúng giờ)

6. once or twice=một vài lần

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I don't know the place well , I've only been there once or twice (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không biết rõ chỗ ấy lắm, tôi chỉ đến đó một vài lần)

7. once too often=quá nhiều lần

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He had driven home drunk once too often - this time he got stopped by the police (IELTS TUTOR giải thích: Quá nhiều lần nó say rượu lái xe về nhà - lần này thì nó bị cảnh sát giữ lại)

8. once and for all=một lần cho mãi mãi; dứt khoát

9. (every ) once in a while=thỉnh thoảng, đôi khi

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Once in a while we go to a restaurant - but usually we eat at home (IELTS TUTOR giải thích: Thỉnh thoảng chúng tôi đi ăn nhà hàng - nhưng thường thì chúng tôi ăn ở nhà)

10. once in a blue moon=năm thì mười hoạ (rất hiếm khi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking