Dùng one như đại từ chỉ thị

· Grammar

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Dùng one như đại từ chỉ thị

1. Cách dùng one như đại từ chỉ thị

IELTS TUTOR lưu ý:

 • ONE được dùng để thay một danh từ đã được nói tới. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: These rings are made of gold. Yes… I like that one. (=that ring) (IELTS TUTOR giải thích: Những cái nhẫn này làm bằng vàng. Vâng… Tôi thích cái (nhẫn) kia)
 • Nó được dùng như một danh từ: có mạo từ và tính từ đi kèm, có số ít và số nhiều.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I'd like a pound of apples. - Which ones? - The red ones. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi muốn một cân táo. - Loại nào? - Những trái đỏ)
  • IELTS TUTOR lưu ý: 
   • Vì one có thể dùng như danh từ nên có thể bỏ ONE sau các từ so sánh nhất hay các từ thisthatanotherthesethoseneithereitherwhich… (những từ có thể dùng làm đại từ).
    • IELTS TUTOR xét ví dụ:
     • This house is bigger than my last (one).(IELTS TUTOR giải thích: Cái nhà này to hơn cái nhà trước của tôi.)
     • I think my dog's the fastest (one).(IELTS TUTOR giải thích: Tôi nghĩ rằng con chó của tôi chạy nhanh nhất.)

     • Which (one) would you like? - That (one).(IELTS TUTOR giải thích: Ông thích cái nào? - Cái kia)

     • Either (one) will suit me.(IELTS TUTOR giải thích: Cái nào đối với tôi cũng được.)

 • Có thể dùng ONE(S) để chỉ người hay vật mà đã xác định (thường trong mệnh đề quan hệ):
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • He's the one that's wearing a black suit.(IELTS TUTOR giải thích: Hắn là người mặc bộ đồ đen.)

   • Oh! The one that's talking so loudly…(IELTS TUTOR giải thích: Ồ! Cái người đang nói chuyện oang oang ấy à…)

 • ONES chỉ đứng sau những con số nếu có tính từ đi kèm.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • I caught nine.(IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã bắt được 9 con)
   • I caught nine big ones.(IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã bắt được 9 con to)

 • ONE(S) không đứng một mình sau tính từ sở hữu (phải dùng đại từ sở hữu), mà phải kèm với tính từ.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • These pens are mine. (NOT my ones.)(IELTS TUTOR giải thích: Những cây viết này của tôi)

2. Lưu ý one dùng với đại từ chỉ thị

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Không thể nói "a one" vì nghe rất kì cục, phải thêm một tính từ vào như: a red onea big one
 • Không dùng ONE cho danh từ không đếm được mà phải nhắc lại danh từ đó hay dùng một đại từ khác.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Don't get artificial silk - we must have real silk.(IELTS TUTOR giải thích: Đừng lấy lụa nhân tạo - chúng ta phải lấy lụa thật.)
   • If you haven't got fresh milk I'll take some tinned.(IELTS TUTOR giải thích: Nếu bà không có sữa tươi thì tôi sẽ lấy sữa hộp.)
 • Có thể dùng ONE với everyeachany
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Every one of the cups was broken.(IELTS TUTOR giải thích: Cái tách nào cũng vỡ cả.)

   • Each/any one of us could have made that mistake.(IELTS TUTOR giải thích: Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể sai lầm như thế.)

 • Thường không dùng ONES sau BOTH.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Would you like the read one or the blue one? - Both.(IELTS TUTOR giải thích: Ông muốn cái màu đỏ hay cái màu xanh? - Cả hai.)

 • ONE(S) được dùng vói ý nghĩa chưa xác định hay chỉ xác định trong câu nói của nó. Nếu ý nghĩa đã xác định từ trước thì phải dùng ITTHEYTHEM.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • I like that pen. Can I borrow it? (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thích cái bút đó. Tôi mượn nó được không?)

   • Would you like these big oranges? - Let me see them.(IELTS TUTOR giải thích: Bà có thích những quả cam to này không? - Cho tôi xem chúng đi.)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK