Giải thích phrasal verb: wake up someone

· Phrasal Verb

Bên cạnh phân tích và cung cấp thêm bài sửa chi tiết của Part 1 IELTS SPEAKING của học sinh đi thi thật ngày 4/8/2020 nhé, IELTS TUTOR phân tích và hướng dẫn kĩ Giải thích phrasal verb: wake up someone

I. [Nghĩa đen] Mang nghĩa "đánh thức ai dậy"

to cause someone to stop sleeping

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I get up, shower, go to school, go home, sleep, wake up, and do it all over again. 
  • If you cry you'll wake your brother up.

II. [Nghĩa bóng] Mang nghĩa "làm thức tỉnh"

to make someone notice a situation and do something about it

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There is nothing like a disaster to wake people up.
    • IELTS TUTOR giải thích: ý câu này là thức tỉnh mọi người 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK