Giài thích suffer from (something)

· Phrasal Verb

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Giài thích suffer from (something)

Mang nghĩa "trải qua, chịu đựng hoàn cảnh khó khăn: bệnh tật, nghịch cảnh..."

To be afflicted by some ailment or injury / To be forced to endure some negative condition or status

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My father suffered from depression all his life. 
  • The poor child suffers from terrible eczema on her arms and legs. 
  • This area suffers from frequent droughts. 
  • The country has been suffering from a severe economic depression since leaving the customs union three years ago.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc