Giải thích phrasal verb: write up

· Phrasal Verb

I. "write up"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: write up

Mang nghĩa"hoàn thành báo cáo"

=If you write up something that has been done or said, you record it on paper in a neat and complete form, usually using notes that you have made.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He wrote up his visit in a report of over 600 pages. 
  • Mr Sadler conducted interviews, and his girlfriend wrote them up
  • I must write up the minutes of a meeting. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi phải viết chi tiết biên bản của một cuộc họp)
  • When you use this cheque card, any cheque you write up to £50 will be honoured. (IELTS TUTOR giải thích: Khi bạn dùng chi phiếu này, bất cứ chi phiếu nào bạn viết lên tới 50 bảng Anh sẽ được nhận trả)
  • I must write up my lecture notes. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi phải viết chi tiết các ghi chú cho bài giảng của mình)
  • Now the experiments are completed, he just has to write up his findings. (IELTS TUTOR giải thích: Bây giờ các cuộc thử nghiệm đã hòan tất, anh chỉ cần viết báo cáo các kết quả)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE