Giải thích phrasal verb: go away

· Phrasal Verb

I. "go away"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: go away

1. Mang nghĩa"đi nơi khác; đi khỏi, ra đi, rời (nơi nào)"

=If you go away, you leave a place or a person's company.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I think we need to go away and think about this.
  • Don't go away! (IELTS TUTOR giải thích: Đừng đi mà!)
  • Go away! We hate you! (IELTS TUTOR giải thích: Biến đi! Chúng tôi ghét bạn!)
  • "Go away", she said snappily. (IELTS TUTOR giải thích: "Cút đi", cô ta nói gắt gỏng)
  • That's why you go away. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là lý do anh nên đi)

2. Mang nghĩa"đi nghỉ mát, đi du lịch"

=If you go away, you leave a place and spend a period of time somewhere else, especially as a holiday.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • When you go away on holiday, you need to take extra security precautions. 
  • Why don't you and I go away this weekend?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK