Giải thích phrasal verb: work on

· Phrasal Verb

I. "work on"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: work on

1. Mang nghĩa"lao vào làm, tích cực làm, bỏ thời gian vào làm gì"

=to spend time producing or improving something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • I’m working on it​ = used for saying that you are dealing with something  (tôi  đang  làm, đang  giải  quyết)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He’ll have to work on getting fit before the game.
  • We work on learning English. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta lao vào học tiếng anh)
  • His dancing technique is good, but he needs to work on his stamina.
  • Don’t worry about that, I’m working on it.

2. Mang nghĩa"thuyết phục ai"

=to try to persuade or influence someone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I'm working on my father to get him to take me to the airport.
  • We’ll have to work on Joey to find out what’s going on.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK