Giải thích phrasal verb: tuck in/tuck into sth

· Phrasal Verb

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: tuck in

I. "tuck in" là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"ăn ngấu nghiến"

=If someone tucks into a meal or tucks in, they start eating enthusiastically or hungrily/to start eating something eagerl

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She tucked into a breakfast of scrambled eggs.
 • Tuck in, it's the last hot food you'll get for a while.
 • Judging by the way they tucked into their dinner, they must have been very hungry. 
 • There's plenty of food, so please tuck in.
 • I tucked into bacon and eggs and fried bread.

2. Mang nghĩa"vỗ về ai đi ngủ"

=to put a child into bed and make sure that they are warm and comfortable by covering them well/make someone, especially a child, comfortable in bed by pulling the covers up around them.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • tuck someone into something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He fed the children and tucked them into bed.
 • he carried her back to bed and tucked her in

3. Mang nghĩa"nhét, bỏ cái gì vào cái gì để gọn gàng hơn"

=to put the end of something such as a piece of clothing under or behind another piece in order to make it tidy

IELTS TUTOR lưu ý:

 • tuck something into something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He straightened the shirt and tucked it into his trousers.
 • Tuck your trousers into your boots. (IELTS TUTOR giải thích: Nhét quần vào trong ủng đi) 
 • Any pupil must tuck his shirt into his trousers before going to school. (IELTS TUTOR giải thích: Học sinh nào cũng phải cho áo vào quần trước khi đến trường)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking