Giải thích phrasal verb: try out

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: try out, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "try out"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"thử"

=to test someone or something to see what they are like or whether they are suitable or effective

IELTS TUTOR lưu ý:

  • try something out on someone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • John hopes to try out his new running shoes this weekend.
  • Why don’t you try your Italian out on Francesca?
  • She was itching to get into the kitchen, to try out some of these recipes. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy rất nóng lòng được vào bếp để thử một trong số những công thức nấu ăn này)
  • We want to try out a new language teaching method, so we need some volunteer guinea pigs. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi muốn thử nghiệm một phương pháp dạy ngoại ngữ mới, vì vậy chúng tôi cần một vài người tình nguyện làm thí nghiệm)
  • Children should try out many different activities. Trẻ em nên thử nhiều hoạt động khác nhau. (IELTS TUTOR giải thích: I wanted to try out the telephone. Tôi muốn thử điện thoại)
  • "Can I try out your new bicycle?""Be my guest." (IELTS TUTOR giải thích: "Em chạy thử xe đạp mới của anh nha?" "Cứ tự nhiên.")
  • We have to try out every thing before we start. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta phải kiểm tra toàn bộ mọi thứ trước khi bắt đầu)
  • They let me try out the machine for several days before buying it. (IELTS TUTOR giải thích: Họ cho tôi dùng thử chiếc máy vài ngày trước khi mua nó)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0