Giải thích phrasal verb: take in

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: take in, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "take in"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"bao gồm"

=to include something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The book takes in the period between 1891 and Lenin’s death.

2. Mang nghĩa"mời vào nhà để ở, nhận nuôi

=to allow someone to stay in your house or your country refugees who were taken in during the war

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We decided to take in lodgers.

3. Mang nghĩa"hiểu"

=to understand and remember something that you hear or read

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I’m not sure how much of his explanation she took in.

4. Mang nghĩa"lừa phỉnh"

=to trick someone into believing something that is not true

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, "take in" thường ở bị động 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Don’t be taken in by their promises.
  • They take in the statement. (IELTS TUTOR giải thích: Họ nhắm mắt tin hoàn toàn vào bản tuyên bố)

5. Mang nghĩa"chấp nhận điều gì đó là sự thật"

=to accept something as real or true

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He still hasn’t really taken in his father’s death.

6. Mang nghĩa"dành thời gian để nhìn ngắm cái gì"

=to spend time looking at something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We sat there taking in the scenery.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0