Giải thích phrasal verb: string together

· Phrasal Verb

I. "string together" là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"kết hợp, kết nối gì vào cái gì"

=to arrange a group of things into a series/If you string things together, you form something from them by adding them to each other, one at a time.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He can hardly string a sentence together, let alone write poetry!
  • He hadn't prepared a speech but he managed to string together a few words of French. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ta đã không chuẩn bị một bài nói nhưng đã tìm cách kết hợp được thành vài nhận xét vào cuối cuộc họp)
  • As speech develops, the child starts to string more words together.
  • The speaker strung together a series of jokes.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking