Giải thích phrasal verb: start out

· Phrasal Verb

I. "start out"là phrasal verb nội động từ

II. Cách dùng phrasal verb: start out

1. Mang nghĩa"bắt đầu (công việc gì...)"

=to begin your life, or the part of your life when you work, in a particular way

IELTS TUTOR lưu ý:

 • start out to do something
 • start out as

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Daly was a fast-talking Irish-American who had started out as a salesman.
 • What started out as fun quickly became hard work.
 • I am going to start out as a Research Assistant in a laboratory. (IELTS TUTOR giải thích:  Tôi chuẩn bị làm trợ lý nghiên cứa tại một phòng thí nghiệm)
 • I started out to write a short story, but it soon developed into a novel.
 •  My dad started out as a salesperson in a shop.

2. Mang nghĩa"bắt đầu làm cái gì (kinh doanh, công ty...)"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • If you start out by doing something, you do it at the beginning of an activity. 
 • We started out by looking at ways in which big projects could be financed by the private sector. 
 • The child'll start out by making relatively few distinctions in the language.
 • We plan to start out with small newspaper ads. (IELTS TUTOR giải thích:  Chúng tôi định khởi đầu bằng vài mẩu quảng cáo nhỏ trên báo)
 • Start out small and build up the momentum for widespread success. (IELTS TUTOR giải thích:  Hãy khởi đầu bằng một việc nhỏ và xây dựng nên thói quen để có được thành công trên diện rộng)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE