Giải thích phrasal verb: seek someone/something out

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: seek someone/something out, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "seek out"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

=If you seek out someone or something or seek them out, you keep looking for them until you find them/to find someone or something by looking for them in a determined way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Corbett resolved to seek out the truth.
  • Seek out new and challenging assignments that will build your brand. (IELTS TUTOR giải thích: Tìm kiếm những nhiệm vụ mới và đầy thử thách mà sẽ xây dựng thương hiệu của bạn)
  • Successful nonprofits seek out a few famous people to sit on their boards to help them get publicity. (IELTS TUTOR giải thích: Những tổ chức phi lợi nhuận thành công tìm vài người nổi tiếng tham gia vào hội đồng của họ để giúp họ có chút tiếng tăm)
  • While he was at the library, Steve decided to seek out some information on the history of the area.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK