Giải thích phrasal verb: result from something

· Phrasal Verb

I. "result from"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: result from

Mang nghĩa"xuất phát từ, là do"

=If a situation or problem results from a particular event or activity, it is caused by it

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They are hoping for a positive result from the experiment. (IELTS TUTOR giải thích: Họ hy vọng có kết quả tích cực từ thí nghiệm đó)
  • Infection can result from eating food contaminated with the bacteria. (IELTS TUTOR giải thích: Sự nhiễm bệnh có thể do ăn phải thức ăn có nhiễm vi khuẩn)
  • Bronchitis can result from inhaling irritating fumes, tobacco smoke and polluted air. (IELTS TUTOR giải thích: Bệnh viêm phế quản có thể là hậu quả của sự hít phải khói gây kích thích, khói thuốc lá và không khí ô nhiễm)
  • The problems result from your mistake. (IELTS TUTOR giải thích: Vấn đề là do lỗi của anh)
  • Those reasons result from your fault. (IELTS TUTOR giải thích: Những nguyên nhân đó bắt nguồn từ lỗi của anh)
  • I got the result from the teacher. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi lấy kết quả từ thầy giáo)
  • His difficulty in walking results from a childhood illness.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE