Giải thích phrasal verb: pertain to something

· Phrasal Verb

I. "pertain to something"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: pertain to something

Mang nghĩa"gắn liền với, đi đôi với, liên quan đến"

=If one thing pertains to another, it relates, belongs, or applies to it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They are trying to gather all the facts pertaining to this situation.
  • We are only interested in the parts of the proposals that pertain to local issues. 
  • regulations pertaining to high-tech industries 
  • Seaweed’s properties, as they pertain to skin care, are still in dispute.
  • The tables with uppercase titles pertain to modeling. (IELTS TUTOR giải thích: Những cái bảng có tựa đề in chữ hoa có liên quan đến vẽ mẫu)
  • All the accounts, books and reports of the operator so far as they pertain to the business shall be opened to the inspection by the company. (IELTS TUTOR giải thích: Tất cả tài khoản, sổ sách và báo cáo của giám đốc có một chừng mực liên quan đến kinh doanh sẽ được công khai cho công ty kiểm tra)
  • The restrictions he imposed pertained to the type and height of buildings. 
  • I would much rather that you asked Mrs Zuckerman any questions pertaining to herself.
  • ...matters pertaining to naval district defense.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE