Giải thích phrasal verb: pass away

· Phrasal Verb

I. "pass away"là phrasal verb nội động từ

II. Cách dùng phrasal verb: pass away

Mang nghĩa"qua đời"

=to die/This word is used to avoid saying ‘die’ when you think this might upset someone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Enjoy what you've had before you pass away (IELTS TUTOR giải thích: Hãy tận hưởng những gì bạn có trước khi rời khỏi cõi đời này)
  • He passed away in his sleep at the age of eighty-four.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE