Giải thích phrasal verb: narrow down

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: narrow down, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "narrow down"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"giới hạn cái gì đó lại"

=If you narrow down a range of things, you reduce the number of things included in it/to reduce the number of possibilities or choices

IELTS TUTOR lưu ý:

  • narrow something down to something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I'll try to narrow down your choices. (IELTS TUTOR giải thích: Anh sẽ cố giới hạn lại một số lựa chọn của em)
  • There aren't many cars within your price range, so it will narrow down your choice considerably. (IELTS TUTOR giải thích: Không có nhiều xe hơi trong khung giá của bạn, cho nên điều đó sẽ rất hạn chế lựa chọn của bạn)
  • We narrowed the list of candidates down from ten to three.
  • What's happened is that the new results narrow down the possibilities.
  • I've managed to narrow the list down to twenty-three.
  • We’re working to narrow down the list of possible suspects. 
  • That narrowed it down to just two possibilities.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0