Giải thích phrasal verb: make something into something

· Phrasal Verb

I. make something into something là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: make something into something

=to change somebody/something into somebody/something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • On Saturdays, when Ma made the bread, they each had a little piece of dough to make into a little loaf. (IELTS TUTOR giải thích:  Mỗi ngày thứ bảy, khi mẹ làm bánh, mỗi cô bé đều có một ít bột để làm một chiếc bánh nhỏ)
  • We're making our attic into an extra bedroom. ​
  • I made the leftover meat into a pie. I made the silk into a dress. 
  • The old buildings were made into classrooms. 
  • I'd like to make these pieces of wood into a sculpture. 
  • Shall we make this cloth into curtains?
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE