Giải thích phrasal verb: turn (from something) into something

· Phrasal Verb

I. turn (from something) into something là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: turn (from something) into something

=to become something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • to make somebody/something become something
  • turn from something into something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Caterpillars turn into butterflies. (IELTS TUTOR giải thích:   Con sâu bướm biến thành bướm) 
  • If data get lost, this can turn into a nightmare scenario. (IELTS TUTOR giải thích:   Nếu dữ liệu bị mất, điều này có thể biến thành một viễn cảnh khủng khiếp)
  • Our dream holiday turned into a nightmare. 
  • In one year she turned from a problem child into a model student.
  • Ten years of prison had turned him into an old man. 
  • The prince was turned into a frog by the witch.
  • The council was hoping to turn a children's home into a residence for adolescent girls. 
  • The town turned from a small seaside resort into a major commercial centre when oil was discovered.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE