Giải thích phrasal verb: look round/look around

· Phrasal Verb

I. "look round/look around"vừa là phrasal verb nội động từ vừa là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: look round/look around

1. Mang nghĩa"đi xem quanh"

=to visit a place and look at the things in it/to walk around a room, building, or place and see what is there

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She spent the afternoon looking around the town. 
  • When we went to Boston, we only had a couple of hours to look around.
  • Do you want to look around the school?
  • Do you want to look round the school before enrolling your children? (IELTS TUTOR giải thích: Ông có muốn đi xem quanh trường trước khi đăng kí cho bọn trẻ không?) 
  • Peter would have seen her if he had chanced to look round. (IELTS TUTOR giải thích: Peter đã có thể nhìn thấy cô ấy nếu anh ta tình cờ nhìn quanh)
  • We went to look round the show homes. 
  • I'm going to look around and see what I can find

2. Mang nghĩa"tìm kiếm cái gì"

=to try to find something that you want or need

IELTS TUTOR lưu ý:

  • look around for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We’ve started looking around for a house in Manchester.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE