Giải thích phrasal verb: lead to sth

· Phrasal Verb

Mang nghĩa "dẫn đến" = cause

=If an action or event leads to something, it causes that thing to happen or exist

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Reducing speed limits should lead to fewer deaths on the roads. 
  • Higher demand for goods and services leads to higher imports from abroad.
  • Smoking could lead to severe bronchitis. (IELTS TUTOR giải thích: Hút thuốc có thể dẫn đến viêm phế quản nặng) 
  • Blue devils usually lead to failure. (IELTS TUTOR giải thích: Sự chán nản thường dẫn đến thất bại)
  • All roads lead to Rome. (IELTS TUTOR giải thích: Mọi con đường đều dẫn đến la mã)
  • Excessive patriotism can lead to xenophobia. (IELTS TUTOR giải thích: Chủ nghĩa yêu nước thái quá có thể dẫn tới tính bài ngoại)
  • Where does this street lead to? (IELTS TUTOR giải thích: Đường này đi đến đâu?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking