Giải thích phrasal verb: cut back

· Idiom

I. Cut back vừa là Ngoại động từ phrasal verb & Nội động từ phrasal verb

II. Cách dùng

Mang nghĩa "cắt giảm"

=to do less of something, or use something in smaller amounts, especially money

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • With orders down, many companies are cutting back. 
  • We are trying to cut back on travel costs. 
  • The firm has cut back hours at its factory.
    • IELTS TUTOR lưu ý đây là cách dùng phrasal verb với ngoại động từ (theo sau là noun) mà IELTS TUTOR có hướng dẫn ở trên 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking