Giải thích phrasal verb: come away

· Phrasal Verb

I. "come away"là phrasal verb nội động từ

II. Giải thích phrasal verb: come away

1. Mang nghĩa"bị rời ra, tách rời ra"

=If something comes away from something else, it becomes separated from it

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Another block of stone came away from the wall.
  • I just opened the drawer as usual and the handle came away in my hand. 
  • The paper has started to come away from the walls.

2. Mang nghĩa"rút ra"

=to leave a place or situation with the stated feeling, idea, condition, etc.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • come away with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We came away with the feeling that they didn’t really approve of us.
  • I recently spent about 90 minutes shopping on the Internet, and I came away empty-handed. Some 39 percent said they came away with a more favorable view of the candidate.
  • When looking back on all the people who have taught me invaluable lessons about creating lasting relationships, I come away with several fundamental insights. (IELTS TUTOR giải thích: Khi nhìn lại tất cả những người đã dạy cho tôi những bài học vô giá về việc kiến tạo những mối quan hệ lâu bền, tôi rút ra được một vài hiểu biết cơ bản)
  • Avoid "killing time" in department stores. You 're sure to come away with something you hadn' t planned on buying. (IELTS TUTOR giải thích: Tránh "giết thời gian" trong các siêu thị. Chắc chắn bạn sẽ ra về với cái gì đó mà vốn không có ý định mua nó)

3. Mang nghĩa"tránh xa ra"

=to move away from someone or something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • come away from

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The man looked drunk, so we came away. 
  • Come away from that dog!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE