Cách dùng "as a matter of fact" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "as a matter of fact" tiếng anh

1. Mang nghĩa"Thực ra, sự thực là"

=used to add something more to what you have just said/actually

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The shoes are still stylish, and as a matter of fact , I'm wearing a pair right now.
  • "Are you new around here?" "As a matter of fact, I’ve lived here for ten years."
  • I haven’t been here long. As a matter of fact, I just got off the plane yesterday.
  • As a matter of fact, the event took place as expected. (IELTS TUTOR giải thích: Quả nhiên sự việc đã xảy ra như dự đoán)
  • As a matter of fact, I had to work in your grandfather's store. (IELTS TUTOR giải thích: Thực tế là mẹ phải làm việc trong cửa hàng của ông ngoại con)

2. Mang nghĩa"Dùng để phản lại ý người khác nói trước đó"

=used to say that you do not agree with what someone has just said or that the opposite of what they say is true/used when you are going to disagree with or correct what has just been said

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We're not losing population in our town. As a matter of fact, people are moving in.
  • ‘Was he in a bad mood?’ ‘No, as a matter of fact, he seemed quite cheerful.’
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE