Giải thích phrasal verb: come across

· Phrasal Verb

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "across" tiếng anh

II. Cách dùng "come across"

1. "come across" vừa là phrasal verb nội động từ, vừa là phrasal verb ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. come across sth / so

Mang nghĩa "tình cờ gặp; vô tình tìm thấy"

=If you come across something or someone, you find them or meet them by chance.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I came across a group of children playing.
  • I came across a word I’d never seen before. 
  • I didn't come across your book. (IELTS TUTOR giải thích: Tớ không thấy quyển sách của cậu)
  • I have come across a lot of old friends. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi tình cờ gặp nhiều bạn bè cũ)
  • Have you ever come across such a horrible person in all your life? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có bao giờ tình cờ gặp một người kinh khủng như vậy trong đời chưa?)

2.2. Mang nghĩa "tạo ấn tượng"

=If someone or what they are saying comes across in a particular way, they make that impression on people who meet them or are listening to them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • When sober he can come across as an extremely pleasant and charming young man.
  • He came across very, very well.
  • A lot depends on how well you come across in the interview. (IELTS TUTOR giải thích: Phần nhiều phụ thuộc vào bạn tạo ấn tượng ở cuộc phỏng vấn tốt cỡ nào)
  • She tried to come across as innocent but I was not deceived. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta cố làm ra vẻ ngây thơ/vô tội nhưng tôi đã không bị mắc lừa)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking