Giải thích idiom: a feather in your cap

· Phrasal Verb

Mang nghĩa "niềm tự hào"

=an achievement that you can feel pleased and satisfied about / a praiseworthy accomplishment; distinction; honor

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It's a real feather in our cap to be playing in the state championship.
  • His speech went well at the corporate meeting. It was a feather in his cap. (IELTS TUTOR giải thích: Bài diễn thuyết của anh ấy diễn ra suông sẻ tại cuộc họp công ty. Đó là một kết quả đáng tự hào)
  • Passing the driver's test on the first try was a real feather in my cap. (IELTS TUTOR giải thích: Đậu kỳ thi lái xe lần đầu tiên thật sự là niềm tự hào của tôi)
  • Getting a new client was really a feather in my cap. (IELTS TUTOR giải thích: Tìm được một khách hàng mới thực sự là một niềm tự hào của tôi)
  • I'm so proud of you. A real feather in my cap. (IELTS TUTOR giải thích: Cha có lời khen ngợi con. Cha rất hãnh diện về con)
  • Being chosen class president is a feather in her cap

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking