Giải thích phrasal verb: amount to

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: amount to IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "amount to"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"lên đến, lên tới (tiền, số liệu...)"

=If something amounts to a particular total, all the parts of it add up to that total/to add up to something; to make something as a total

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Consumer spending on sports-related items amounted to £9.75 billion.
  • His earnings are said to amount to £300 000 per annum. 
  • They gave me some help in the beginning but it did not amount to much (= they did not give me much help).

2. Mang nghĩa"có nghĩa là, chẳng khác gì là, đồng nghĩa với việc"

=to be equal to or the same as something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Her answer amounted to a complete refusal. 
  • What you say amounts to a direct accusation (IELTS TUTOR giải thích: chung quy những điều anh nói vẫn là một lời buộc tội trực tiếp)
  • Their actions amount to a breach of contract. 
  • It'll cost a lot—well, take a lot of time, but it amounts to the same thing.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0