Giải thích phrasal verb: act on

· Phrasal Verb

I. "act on"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: act on

Mang nghĩa"hành động theo lời khuyên, chỉ bảo; làm theo"

=to do something because you have been advised or told to do it:

IELTS TUTOR lưu ý:

  • act on findings/information/advice

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There have been concerns as to why the Board didn't act on a recommended pay raise. 
  • The board of directors will act on the findings in the report.
  • We will act on his proposal. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi sẽ hành động theo đề nghị của anh ta)
  • All the students act on their teacher's advice. (IELTS TUTOR giải thích: Tất cả học sinh đều làm theo lời khuyên của thầy giáo chúng)
  • Did the responsible officials act on instructions from above? (IELTS TUTOR giải thích: Có phải những quan chức phải chịu trách nhiệm chỉ hành động theo lệnh cấp trên không?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK