Giải thích"in disguise"tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Giải thích"in disguise"tiếng anh

Mang nghĩa"cải trang, giả dạng"

= If people, objects, or activities are in disguise, they appear to be something that they are not, especially intentionally

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She usually goes out in disguise to avoid being bothered by the public.

  • He claims that most Western aid to the Third World is just colonialism in disguise.

  • This is nothing more than a rate increase in disguise.

  • Surely pursuits like these are just hunting in disguise?

  • In the play, he turns out to be the king in disguise.

  • The supposed beggar was really a police officer in disguise. (IELTS TUTOR giải thích: Người mà ta tưởng là ăn mày thực ra là một viên cảnh sát cải trang/chìm)

  • Losing my purse turned out to be a blessing in disguise. (IELTS TUTOR giải thích: Đánh mất chiếc ví của tôi đã biến thành trong cái rủi có cái may)

  • Peter often goes out in disguise to avoid being recognized by police. (IELTS TUTOR giải thích: Peter thường đi ra ngoài trong bộ đồ cải trang để tránh bị cảnh sát phát hiện)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE