Giải thích idiom "the best of both worlds" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "the best of both worlds" tiếng anh

Mang nghĩa "vẹn cả đôi đường"

=a situation in which you can enjoy the advantages of two very different things at the same time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She works in the city and lives in the country, so she gets the best of both worlds.
 • They live in a village but it’s only an hour from London, so they have the best of both worlds.
 • And taking into account the prices of both the ME-6 and ME-10 they really are the best of both worlds. 
 • An arrangement like this can often be the best of both worlds. 
 • All in all, a great place to enjoy the best of both worlds. 
 • You get the best of both worlds in a job like this: use your strong back and your agile mind. 
 • But if the eye can remain open without being seen, then the prey has the best of both worlds. 
 • Supporters say this type of extended day is the best of both worlds. 
 • Used in conjunction with a moisturising conditioner, it will give your lank locks the best of both worlds. 
 • Job-sharing gives me the best of both worlds - I can be with my children and keep my professional status.
 • They want the best of both worlds - sport and luxury in one car.
 • We will find a way to have the best of both worlds.(IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi sẽ tìm cách để vẹn cả đôi đường)
 • With the 40"NX500 Series, you are sure to have the best of both worlds.(IELTS TUTOR giải thích: Với chiếc ti vi 40 in-sơ dòng NX500, đảm bảo rằng bạn sẽ vẹn cả đôi đường)
 • She is a career woman and a mother, so she has the best of both worlds.(IELTS TUTOR giải thích: Cô ta là một phụ nữ có sự nghiệp và lại là người mẹ, do vậy cô ta được cả hai bề)
 • Enjoying the combination of five - star luxury with our friendly personal service, you'll have the best of both worlds.(IELTS TUTOR giải thích: Thưởng thức sự kết hợp xa hoa năm sao với dịch vụ cá nhân thân thiện, bạn sẽ được vẹn cả đôi đường)
 • You'll have the best of both worlds when you enjoy the combination of five star luxury with our friendly personal service. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn sẽ được vẹn cả đôi đường khi bạn thưởng thức sự kết hợp giữa sự sang trọng hạng năm sao với các dịch vụ thân thiện dành cho cá nhân của chúng tôi)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE