Giải thích idiom "under one roof/under the same roof" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "under one roof/under the same roof" tiếng anh

Mang nghĩa "dưới một mái nhà, cùng 1 toà nhà"

​=If a number of things or people are under one roof or under the same roof, they are in the same building.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The firms intend to open together under one roof.
  •  ...the strains brought about by three generations living under the same roof.
  • While you're under my roof, you have to live by my rules.
  • There were three generations of the family living under one roof. (IELTS TUTOR giải thích:  Có ba thế hệ của một gia đình sống chung dưới một mái nhà)
  • What is the biggest high school under one roof in the US? (IELTS TUTOR giải thích:  Trường trung học phổ thông nào lớn nhất tại Hoa Kỳ?)
  • Our plan is to consolidate our marketing functions under one roof with a global outlook. (IELTS TUTOR giải thích:  Kế hoạch của chúng tôi là tập hợp các bộ phận tiếp thị của mình lại thành một đơn vị duy nhất với một tầm nhìn toàn cầu)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE