Giải thích idiom "to bite the hand that feeds you" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "to bite the hand that feeds you" tiếng anh

Mang nghĩa "ăn cháo đá bát, làm ơn mắc oán"

=If someone bites the hand that feeds them, they behave badly or in an ungrateful way towards someone who they depend on.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She is cynical about the film industry, but ultimately she has no intention of biting the hand that feeds her.

  • It is hard to bite the hand that feeds you.

  • Somehow, without guidance and peer influence, cricketers are apt to bite the hand that feeds them.

  • They are not normally going to bite the hand that feeds them.

  • This appears to be a new version of biting the hand that feeds you.

  • I'm your mother! How can you bite the hand that feeds you? (IELTS TUTOR giải thích: Mẹ là mẹ của con! Sao con có thể ăn cháo đá bát như vậy hả?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE