Giải thích idiom "think highly​/​a lot of someone" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "think highly​/​a lot of someone" tiếng anh

Mang nghĩa"kính trọng, đánh giá cao"

=to admire or respect someone or something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Your boss must think highly of you if she gives you so much responsibility.
  • Most of the women were college graduates, thought highly of Smith, and were pleased that this stranger was so smart.
  • Her teachers think highly of her.  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: Các giáo viên của cô bé đều đánh giá nó rất cao)
  • Why do Chinese people think so highly of Confucius?  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: Tại sao người Trung Quốc kính trọng Khổng Tử như thế?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK