Giải thích idiom "rise to the occasion" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "rise to the occasion" tiếng anh

Mang nghĩa "giải quyết thành công, vượt qua thử thách"

=to show that you can deal with a difficult situation successfully

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Rat people rise to the occasion and make a good impression. (IELTS TUTOR giải thích: Người tuổi Tý giải quyết thành công các vấn đề khó khăn và gây được một ấn tượng tốt)
  • In the exam she rose to the occasion and wrote a brilliant essay.
  • John was able to rise to the occasion and make the conference a success. (IELTS TUTOR giải thích: John đã có thể vượt qua thử thách và làm cho buổi họp thành công)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE