Giải thích idiom "behind the scenes" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "behind the scenes" tiếng anh

1. Mang nghĩa"bí mật"

=If something is done behind the scenes, it is done secretly rather than publicly/secretly rather than publicly

IELTS TUTOR lưu ý:

  • unknown to the public
  • behind-the-scenes negotiations

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Behind the scenes he will be working quietly to try to get a deal done.
  •  ...behind-the-scenes discussions.
  • We are working behind the scenes. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi đang làm việc phía sau hậu trường)
  • These agreements have been drafted by officials behind the scenes. 
  • A lot of hard work has been going on behind the scenes.

2. Mang nghĩa"phía sau sân khấu"

=not seen or heard by the audience of a film, play etc

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He prefers to work behind the scenes as a director.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE