Giải thích idiom "Put your money where your mouth is" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "Put your money where your mouth is" tiếng anh

Mang nghĩa "nói là làm, không nói suông, nói đi đôi với làm"

​=to give practical support to causes or activities that you believe are right, especially by giving money

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The company claims to care about the environment, but it should put its money where its mouth is. (IELTS TUTOR giải thích:  Công ty tuyên bố sẽ chăm sóc môi trường, nhưng tốt hơn là họ nên bỏ tiền ra để làm gì đó thay vì chỉ nói suông)
  • When it comes to the way to do it, I've put my money where my mouth is by using reusable bags, bottles, and containers to minimize disposable items

  • If the minister is so keen on the school he should put his money where his mouth is and give us more resources.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE